To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
디즈니랜드

​디즈니랜드 

지구상에서 가장 행복한 장소.
디즈니랜드는 영원히, 이세상에
상상력이 존재하는 한, 계속해서 성장을 거듭할 것이다.

코스정보

[픽업센딩 편도]

★LAX 공항 출발/ la 한인타운 출발에너하임 디즈니랜드 편도

★la 한인타운 출발/에너하임 디즈니랜드 왕복

[미국/로스엔젤레스 ]

가격정보

 ● 1인: $30 (LAX 공항-편도)
 ● 1인: $60 (LA 한인타운-왕복)


인원 4명,인원부족으로 취소시 전액 환불 처리됩니다
●1인~3인 출발 희망시 추가 요금이 발생합니다

필수안내

포함사항
● 차량및 가이드 안내
● 차량 서비스 유류비/ 통행료
●  편도 요금


불포함사항
● 기사팁 15%