To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
라스베이거스

라스베이거스

미국 여행의 그 첫 출발점 공항에서 환승 시간을 이용한 미 서부의 풍광을 즐기는 택시 드라이브는 값진 찬스이자 올바른 선택이다.


비행기 요금과 LA공항 대기 시간을  감안한다면  공항에서 리무진 택시 여행을 적극적으로 추천한다.

코스정보

[픽업센딩]
LAX 공항  la 한인타운 출발 

라스베이거스 편도
 

가격정보

 ● 1인: $180

인원 4명,인원부족으로 취소시 전액 환불 처리됩니다
●1인~3인 출발 희망시 추가 요금이 발생합니다

필수안내

포함사항
● 차량(한인 기사) 및 가이드 안내
● 차량 서비스 : 유류비/ 통행료
● 오전출발 , 편도 요금


불포함사항
● 기사팁 15%